Swami Vivekanand Memorial School of Studies in Comparative Religion , Philosophy and Yoga

Symposia / Workshops

S.No. Title Category Convener Date/Year Details
1 Vishay - "Bhartiya Wangmaya me Yoga ki Awdharna" Seminar Dr. Bhagwant Singh 2022-02-25 
2 Relevance of Yoga in Corona Pandemic Seminar Dr. Bhagwant Singh 2021-06-20 -
3 Vivekananda : Bhartiya Sanskriti aur Manav - Utkarsha ke unnayak Seminar Dr. Bhagwant Singh 2017-09-04 -
4 Sangoshthi : Vivekananda Jiwan Aur Darshan Seminar Dr. Bhagwant Singh 2017-01-14 -
5 " Yuvakon ke liye Swami Vivekananda" Oct. 05, 2018 Seminar Dr. Bhagwant Singh 2018-10-05 
6 " Bhagini Nivedita: Jeevan Aur Darshan" Nav.24, 2017 Seminar Dr. Bhagwant Singh 2017-11-24 -
7 "Indian Wisdom in Management" October 11, 2017 Seminar Dr. Bhagwant Singh 2017-10-11 -
8 "4th National Yoga- Sports Championship" September 8 - 10, 2017 Seminar Dr. Bhagwant Singh 2017-09-08 -
9 "Vivekananda: Bharatiya Sanskriti Aur Manav-Utkarsha Ke Unnayaka Seminar Dr. Bhagwant Singh 2017-09-04 -
10 "RaRashtra Ki Bhavi Pidhi Ka Samagra Vikas Evam Prabuddha Varg Ki Bhagidari" - Seminar Dr. Bhagwant Singh 2017-04-08 -